Dividend ETF’s om in te beleggen in 2022 (2024)

Dividend is voor sommige beleggers een belangrijke bron van rendement. Bedrijven die dividend uitkeren zijn vaak stabiele bedrijven met een lange historie. Met dividend ETF’s kunnen beleggers gespreid beleggen in dit soort bedrijven. In dit artikel leggen we uit hoe beleggen in dividend ETF’s werkt, wat beleggers ermee kunnen en wat de risico’s zijn.

Wat zijn dividend ETF’s?

Een Exchange Traded Fund, afgekort ETF, biedt beleggers de mogelijkheid om de ontwikkeling van een index, grondstof, obligatie of een samenstelling aan producten te volgen. Een ETF uitgever investeert door middel van een dividend ETF in aandelen van bedrijven die dividend uitkeren. Er zijn verschillende strategieën voor het investeren in dividendaandelen. Daarom zijn er ook verschillende soorten dividend ETF’s.

Dividend aristocrats ETF’s

Er zijn bijvoorbeeld fondsen die zich richten op aandelen van bedrijven die over de lange termijn elk jaar een groeiend dividend hebben uitgekeerd. Een voorbeeld van zo’n ETF is SPDR S&P Global Dividend Aristocrats. Dit bevat alleen bedrijven die minstens twintig jaar achter elkaar het dividend hebben verhoogd. Lees hier meer over dividendaristocraten.

High Dividend ETF’s

Een andere groep zijn de ETF’s die zich richten op bedrijven met een hoog dividendrendement. Dit is een belangrijke indicator waar beleggers naar kijken. Het dividendrendement is een financiële ratio die aangeeft hoeveel een bedrijf elk jaar aan dividenden uitkeert in verhouding tot de koers van het aandeel. U berekent het als volgt: uitgekeerd dividend / aankoopkoers van uw aandeel X 100%. Als u dus een aandeel koopt voor €100 en dividend van €1,50 erop uitgekeerd krijgt, is uw dividendrendement 1,5%. Vaak vergelijken beleggers het dividendrendement met de rente op staatsobligaties. Wanneer die rente laag is, zijn dividendaandelen in de ogen van veel beleggers aantrekkelijk.

Een voorbeeld van een ETF die is gericht op een hoog dividendrendement is Amundi ETF MSCI Emu High Dividend. Dit fonds investeert in elf Europese landen in de bedrijven met het hoogste dividendrendement. De geschiedenis van de dividenduitkeringen doet er voor de selectie van de dividendaandelen niet toe, veel van de hoogdividend ETF’s baseren zich op het dividendrendement van de afgelopen 12 maanden en kijken niet verder terug.

Hoe werken dividend ETF’s?

De bedrijven waarin een dividend ETF belegt keren dividend uit. Vaak is dat één keer per jaar, maar er zijn ook bedrijven die halverwege het jaar een interimdividend uitkeren, of die dat zelfs nog vaker doen. De ETF uitgever (ook wel fondsbeheerder) keert het dividend meestal weer uit aan beleggers. Die kunnen bijvoorbeeld elke maand een uitkering krijgen, of elk kwartaal. Beleggers kunnen het dividend dat ze ontvangen herinvesteren om van het compounding effect te profiteren, of het houden als passief inkomen.

Er zijn ook accumulerende (‘herbeleggende’) ETF’s, waarbij de fondsbeheerder de dividenden die de onderliggende producten van de ETF uitkeren, zonder extra kosten opnieuw in het fonds investeert. Als gevolg daarvan stijgt de waarde van de ETF. Hier kunt u meer lezen over het verschil tussen accumulerende en distribuerende ETF’s.

Waarom beleggers in dividendaandelen beleggen

Het rendement van beleggen bestaat voor een deel uit koerswinst maar ook voor een deel uit het dividend dat bedrijven uitkeren, mits u in dividendaandelen belegt. De afgelopen eeuw bestond ongeveer een derde van het jaarlijkse rendement van de uit dividend dat door beleggers werd herbelegd. Het beleggen in aandelen die dividend uitkeren is dus een populaire en veelal lucractieve strategie. Met dividend ETF’s kunnen beleggers in één keer in een groot aantal dividendaandelen beleggen.

Welke ETF’s keren dividend uit?

Veel fondsaanbieders hebben dividend ETF’s. Hieronder staat een overzicht met dividend ETF’s die u kunt vinden op ons platform.

Amundi ETF MSCI Emu High Dividend UCITS ETFH
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFH
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend UCITS ETFH
Etflab Euro Stoxx Select Dividend 30H
FlexShares Developed Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETFA
FlexShares® Emerging Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETFI
Franklin LibertyQ Eupn Dividend UCITS ETF EUR DisH
Franklin LibertyQ Gl Dividend UCITS ETF USD DisH
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)H
iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 DEH
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)H
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistH
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DEH
iShares MSCI USA Qlty Dividend UCITS ETF USD DisH
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)H
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)H
iShares Swiss Dividend ETF (CH)H
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)H
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFH
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF DH
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETFI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETFA
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ETFH
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFH
WisdomTree US Quality Dividend Gro UCITS ETF - USDH
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETFH

Waar beleggers op letten bij het kiezen van dividend ETF’s

Dat een bedrijf in het verleden dividend heeft uitgekeerd is geen garantie dat het dit in de toekomst ook zal doen. Het geld om dividend te betalen moet uiteindelijk komen uit de winsten die een bedrijf maakt. Er zijn veel voorbeelden van grote bedrijven die lang een groeiend dividend uitkeerden maar op een gegeven moment het dividend moesten verlagen of zelfs moesten stoppen met dividenduitkeringen.

De strategie van de dividend ETF maakt veel uit voor het risico dat beleggers lopen. Een ETF die is gericht op aandelen in bedrijven die het dividend geleidelijk laten stijgen heeft een wat lager risico dan een ETF die belegt in aandelen met een hoog dividendrendement. Een hoog dividendrendement kan erop wijzen dat een bedrijf op de beurs een lage waardering heeft. Het dividendrendement is namelijk hoger als de koers lager is.

Dividendlekkage

Een belangrijk aandachtspunt voor beleggers in ETF’s is dat ze door dividendbelasting te maken kunnen krijgen met dividendlekkage. Dividendlekkage is het deel van de dividendbelasting dat is ingehouden op uitgekeerd dividend dat niet terug te vragen valt via een belastingaangifte. Een deel van het dividend komt op die manier dus niet terecht bij de belegger. Er kan op twee plekken dividendlekkage plaatsvinden. Bij het dividend dat een bedrijf waarin het beleggingsfonds aandelen heeft uitkeert aan het fonds en bij het dividend dat het de ETF uitgever betaalt aan de belegger. Het is soms wel mogelijk om de betaalde dividendbelasting of een deel daarvan terug te vragen, maar dat zal niet altijd lukken. Omdat dividend ETF’s meer dividend ontvangen en uitkeren dan andere ETF’s, zal de dividendlekkage bij dividend ETF’s vaak groter zijn. Dividendlekkage komt doordat verschillende landen verschillende dividendbelastingtarieven hebben.

Waarom beleggen in dividend ETF’s?

Het grote voordeel van beleggen in ETF’s is dat het een makkelijke manier is om beleggingen te spreiden. Dividend ETF’s investeren vaak in tientallen bedrijven. Beleggers die zelf individuele dividendaandelen kopen kunnen niet zo makkelijk dezelfde mate van spreiding bereiken.

Beleggen in dividend ETF’s bij DEGIRO

Past dividendbeleggen in uw beleggingsstrategie? Met dividend ETF’s kunt u gespreid beleggen in dividendaandelen. Wij bieden naast de standaard lage tarieven, ook een selectie aan ETF’s waarmee u volledig zonder transactiekosten kunt beleggen, waaronder ook een aantal dividend ETF’s. Bekijk hier onze ETF kernselectie.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Houd er rekening mee dat de feiten mogelijk zijn veranderd sinds het artikel oorspronkelijk werd geschreven. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

As an enthusiast in the field of finance, particularly dividend investing and Exchange Traded Funds (ETFs), my depth of knowledge is rooted in both theoretical understanding and practical experience. Having closely followed the trends and developments in the financial markets, I am well-versed in the nuances of dividend investing and the use of ETFs as a strategic investment tool.

The article you provided discusses the significance of dividends for some investors and introduces the concept of Dividend ETFs. Let's break down the key concepts and provide additional information:

 1. Dividend ETFs (Exchange Traded Funds):

  • These are investment funds that provide investors with the opportunity to track the performance of an index, commodity, bond, or a combination of products.
  • Dividend ETFs specifically invest in stocks of companies that pay dividends.
 2. Types of Dividend ETFs: a. Dividend Aristocrats ETFs:

  • These funds focus on stocks of companies that have consistently increased their dividends over the long term.
  • Example: SPDR S&P Global Dividend Aristocrats.

  b. High Dividend ETFs:

  • These ETFs target companies with a high dividend yield, a financial ratio indicating how much a company pays in dividends relative to its stock price.
  • Example: Amundi ETF MSCI Emu High Dividend.
 3. How Dividend ETFs Work:

  • Companies in which a dividend ETF invests pay dividends, usually annually, but some may pay interim dividends.
  • The ETF issuer (or fund manager) typically distributes these dividends to investors on a regular schedule (e.g., monthly or quarterly).
  • Investors can choose to reinvest the dividends for compounding effects or hold them as passive income.
  • There are also accumulating ETFs, where the fund manager reinvests dividends without additional costs, leading to an increase in the ETF's value.
 4. Choosing Dividend ETFs:

  • Investors consider various factors when selecting dividend ETFs, such as the historical performance of companies in the fund and the ETF's specific strategy.
  • Dividend strategies vary, with some focusing on gradual dividend growth, while others target high dividend yields.
 5. Risks Associated with Dividend ETFs:

  • Past dividend payouts are not a guarantee of future performance, as a company's ability to pay dividends depends on its profits.
  • The strategy of the dividend ETF matters; those focusing on high dividend yields may carry higher risks.
  • Dividend leakage is a concern, as differing dividend tax rates in different countries can result in unrecoverable portions of paid dividends.
 6. List of Dividend ETFs Mentioned:

  • The article provides a list of dividend ETFs, including Amundi ETF MSCI Emu High Dividend, iShares Dow Jones U.S. Select Dividend, SPDR S&P Global Dividend Aristocrats, and others.

In conclusion, dividend ETFs offer investors a convenient way to diversify their investments across multiple dividend-paying stocks, providing potential for both capital appreciation and income. However, it's crucial for investors to carefully assess the specific strategy and risks associated with each dividend ETF.

Dividend ETF’s om in te beleggen in 2022 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 5930

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.