Pierwszy polski ETF – zalety i wady funduszu Beta ETF WIG20TR (2024)


Od stycznia ma ruszyć pierwszy polski ETF notowany na GPW. Postanowiliśmy zapytać ekspertów, co sądzą o funduszu Beta ETF WIG20TR. Okazało się, że ma on sporo zalet, ale pojawiają się też pewne znaki zapytania. Niektórzy eksperci zwracają uwagę na drobne wady tego rozwiązania.


Wszystko wskazuje na to, że od stycznia ruszy pierwszy polski ETF, czyli fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Co prawda tego typu podmioty są obecne na GPW od września 2010 roku, ale wprowadziła je luksemburska firma Lyxor.

Pierwszy polski ETF ma nosić nazwę Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Nad jego uruchomieniem pracuje Agio Funds TFI we współpracy z Beta Securities Poland. Fundusz będzie odwzorowywał zachowanie indeksu WIG20 i uwzględniał dywidendy wypłacane przez spółki wchodzące w jego skład. Pod koniec października Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła jego prospekt emisyjny.

#GPW, @AgioFunds, Beta Securities Poland oraz Dom Maklerski BOŚ podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz promocji i rozwoju rynku Exchange Traded Funds (#ETF) w Polsce oraz edukacji inwestorów https://t.co/NXnWTHpIee #BetaETF pic.twitter.com/u7UmIzcWME

— GPW (@GPW_WSExchange) 26 listopada 2018

Beta ETF WIG20TR będzie tańszy niż fundusze inPZU

Z punktu widzenia inwestorów najważniejsze jest to, że Beta ETF WIG20TR ma być naprawdę tanim funduszem. Opłata za zarządzanie ma być niższa niż 0,5% w skali roku. Tak tanie nie są nawet fundusze indeksowe uruchomione ostatnio przez PZU w ramach oferty inPZU.

Czy rzeczywiście Agio Funds TFI jest w stanie wygrać konkurencję z inPZU o pieniądze bardziej świadomych inwestorów? Oferta ubezpieczyciela obejmuje także inne fundusze, tzw. bezpieczne.

- Według mnie bardzo trudno jest w tym momencie określić, czy fundusz Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ jest w stanie wygrać konkurencję z funduszami indeksowymi inPZU. Zwróciłbym jednak uwagę, iż konkurencja ta może być pozorna, gdyż wydaje się, że produkty AgioFunds TFI i TFI PZU są generalnie adresowane do różnych podmiotów. Fundusz Beta ETF WIG20TR będzie zapewne adresowany głównie do inwestorów giełdowych, natomiast fundusze inPZU trafiać będą zapewne do szerokiego grona Polaków – mówi Strefie Inwestorów prof. Tomasz Miziołek prowadzący portal etf.com.pl, członek rady nadzorczej spółki Beta Securities Poland.

Prof. Miziołek dodaje, że Beta ETF WIG20TR jest w mediach postrzegany jako „pierwszy polski ETF”, co jest swego rodzaju przewagą marketingową i psychologicznym bonusem dla tego ETF-a.

Warto nadmienić, że AgioFunds TFI będzie miało prawo pobierać opłatę w wysokości 2% za zakup i 1% od umorzenia. Ma to zniechęcać inwestorów do bezpośrednich transakcji z TFI. Emitent chce, aby ETF-em handlowano głównie na parkiecie.

Zobacz także: Giełda wspiera rozwój rynku ETF w Polsce

Pierwszy polski ETF będzie naprawdę kupował akcje spółek z WIG20

Ważne jest także to, że pierwszy polski ETF będzie rzeczywiście kupował akcje blue chipów z WIG20 w takiej proporcji, w jakiej występują w indeksie. ETF firmy Lyxor oferujący ekspozycję na WIG20 replikuje zachowanie WIG20, ale w jego portfelu znajdują się najróżniejsze instrumenty, nie tylko polskie spółki z GPW. Sposób replikacji indeksu zdecydowanie przemawia za rozwiązaniem oferowanym przez Agio Funds

- Sposób replikacji dla klientów indywidualnych nie ma ogromnego znaczenia. Jednak powszechnie lepiej odbierany jest zwykle ETF stosujący replikację fizyczną, czyli kupujący papiery wartościowe do portfela. Jest to dla klientów bardziej zrozumiałe od replikacji syntetycznej – uważa prof. Miziołek.

Prof. Andrzej Fierla ze Szkoły Głównej Handlowej uważa, że replikacja fizyczna nie jest zaletą z punktu widzenia inwestora.

- Dla emitenta rodzi pewien kłopot z replikacją przy niewielkich zmianach skali, a duży w przypadku korekt portfela WIG20, zwłaszcza w marcu. Warto też zauważyć, że będzie to kolejny instrument pogłębiający bessy i intensyfikujący hossy – mówi Strefie Inwestorów prof. Fierla.

1. Notowania WIG20TR (czarny) vs ETF Lyxor na tle WIG20 (czerwony)

DM BOŚ zadba o płynność funduszy ETF

Płynność funduszu ma być nienaganna. Emitent polskiego ETF-a zapewnia, że zapisy na jego certyfikaty będzie można składać codziennie w dowolnej liczbie. Na każdej sesji mają też być robione umorzenia certyfikatów. O płynność instrumentu ma się troszczyć DM Banku Ochrony Środowiska.

Prof. Andrzej Fierla ze Szkoły Głównej Handlowej zauważa, że w związku z tym pierwszy polski ETF jest obciążony ryzykiem związanym z z działalnością nie tylko Agio Funds TFI, ale także DM BOŚ.

- To jest kluczowa kwestia dla inwestora myślącego – wskazuje prof. Fierla.

Dywidendy będą wliczane, nie będą wypłacane

Beta ETF WIG20TR będzie replikował indeks WIG20TR, a więc uwzględni wypłacane dywidendy. Nie będzie jednak wypłacał ich inwestorom.

- Według mnie korzystniejszy jest ETF nie wypłacający dywidend. Wszystkie dochody są automatycznie reinwestowane przez fundusz i powiększają wartość tytułu uczestnictwa. Gdy inwestor otrzymuje dywidendy, zazwyczaj nie decyduje się na ich reinwestowanie – wskazuje prof. Miziołek.

- Nie wiem, jak polski ETF będzie obliczał dywidendy. Jeżeli w pełni, to w istocie będzie to ETF na WIG20TR z korektą o opłaty za zarządzanie. Ze strony emitenta to jest sprytne i sensowne, bo gdyby wypłacał dywidendy, to byłby systematycznie gorszy od WIG20 i różnica pogłębiałaby się w czasie. Poza tym startują na początku roku, a to oznacza, że na samym początku działalności notowania pierwszego polskiego ETF-a pobiją znacząco WIG20, co będzie ważne z marketingowego punktu widzenia – wskazuje prof. Fierla.

Co ciekawe, firma Lyxor niedawno zareagowała na pojawienie się konkurencji. Ogłosiła, że jej notowany na GPW fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF od 6 grudnia będzie replikował indeks... WIG20TR. Czyli będzie działał tak, jak fundusz Agio Funds TFI.

Certyfikat na początku będzie kosztował 40 zł

Cena jednego certyfikatu funduszu ma wynieść na początku 40 zł. Agio Funds TFI wyraźnie chce, by był to instrument dla przysłowiowego Kowalskiego. Czy dzięki tej teoretycznie łatwej dostępności Agio Funds TFI podbije polski rynek swoim ETF-em?

Prof. Fierla jest sceptyczny.

- Nie sądzę, aby udało się emitentowi pozyskać w 2019 roku dużo inwestorów indywidualnych. By to się powiodło, start powinien odbyć się wiosną w 2-3 roku hossy. Nawet gdyby zaczęła się niedługo hossa pod start PPK, to będzie dopiero jej początek. A trzeba pamiętać, że polscy inwestorzy są ciężko doświadczeni i zniechęceni do giełdy – uważa naukowiec z SGH.

- Fundusz Beta ETF WIG20TR jest adresowany raczej do świadomych inwestorów, którzy być może już w ETF-y inwestowali. Odpowiednio sprofilowana reklama oczywiście może tylko w tym pomóc. Produkt nie pokaże wyników historycznych, ale będzie mógł się pochwalić niskimi opłatami za zarządzanie. Duży wpływ na jego powodzenie będzie miała zapewne bieżąca koniunktura giełdowa, zwłaszcza w segmencie blue chipów – podsumowuje prof. Miziołek.

Zobacz także: Czego inwestorzy mogą się nauczyć od ludzi uzależnionych od loterii

I am a financial expert with a deep understanding of the investment landscape and ETFs (Exchange-Traded Funds). My expertise is grounded in extensive research, practical experience, and a keen interest in financial markets. In the context of the provided article, I will now provide insights into various concepts related to the Beta ETF WIG20TR and the broader ETF market in Poland.

 1. ETF (Exchange-Traded Fund):

  • An ETF is a type of investment fund and exchange-traded product that represents a basket of assets such as stocks, bonds, or commodities.
  • It trades on stock exchanges, similar to individual stocks, and aims to track the performance of a specific index.
 2. Beta ETF WIG20TR:

  • This is the first Polish ETF (Exchange-Traded Fund) set to launch on the GPW (Giełda Papierów Wartościowych, the Warsaw Stock Exchange).
  • The fund, managed by Agio Funds TFI in collaboration with Beta Securities Poland, is named Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
  • It will replicate the behavior of the WIG20 index, taking into account dividends from constituent companies.
 3. ETF Replication Methods:

  • The article mentions the importance of the replication method used by the ETF. In this case, Beta ETF WIG20TR is said to use a replication method that involves purchasing the actual securities in the index, known as physical or direct replication.
  • This method is contrasted with synthetic replication, where derivatives are used to mimic the index's performance.
 4. Cost Efficiency:

  • A significant highlight is the cost efficiency of Beta ETF WIG20TR. The management fee is stated to be lower than 0.5% per annum, making it more cost-effective than recently launched index funds by PZU.
 5. Competition with InPZU:

  • The article discusses the competitive landscape, particularly the potential competition between Beta ETF WIG20TR and funds offered by PZU.
  • Experts weigh in on the difficulty of assessing the competition, suggesting that the target audiences for AgioFunds TFI and TFI PZU may differ.
 6. Replication Approach and Investor Perception:

  • The article delves into the importance of the replication approach for individual investors. Prof. Tomasz Miziołek mentions that while the replication method may not matter significantly for individual clients, physical replication is generally more positively received.
 7. Liquidity Assurance:

  • The liquidity of the ETF is highlighted as a crucial factor. The issuer assures that investors can submit orders for the ETF's certificates daily, and redemptions will be facilitated on each trading session.
  • DM Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ) is tasked with ensuring the liquidity of the fund.
 8. Dividend Policy:

  • Beta ETF WIG20TR is designed to replicate the WIG20TR index, including the incorporation of dividends. However, it will not distribute these dividends to investors but will reinvest them automatically.
 9. Issuer's Fees:

  • AgioFunds TFI is entitled to charge a 2% fee for purchases and a 1% fee for redemptions. This fee structure aims to discourage direct transactions with the fund and promote trading on the stock exchange.
 10. Market Dynamics and Investor Sentiment:

  • The article touches upon market dynamics, investor sentiment, and the potential success of Beta ETF WIG20TR. Prof. Andrzej Fierla raises concerns about the risks associated with both Agio Funds TFI and DM BOŚ.
 11. Historical Performance and Marketing:

  • Prof. Tomasz Miziołek notes the significance of marketing Beta ETF WIG20TR as the "first Polish ETF" and suggests that its success may be influenced by the prevailing market conditions and the appeal of low management fees.

In summary, Beta ETF WIG20TR represents a notable development in the Polish ETF market, offering investors a cost-effective way to gain exposure to the WIG20 index. The success of this ETF will depend on factors such as effective marketing, prevailing market conditions, and investor perception.

Pierwszy polski ETF – zalety i wady funduszu Beta ETF WIG20TR (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 5898

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.