Wat zijn real estate investment funds? | REITS (2024)

Een Real Estate Investment Trust (REIT) is een bedrijf dat gewoonlijk inkomsten genereert dat voortkomt uit het bezit en productie van onroerend goed. Sommige REIT's worden op de beurs verhandeld en andere niet. Door te beleggen in REIT's, wordt indirect belegd in het onroerend goed dat het bedrijf bezit. Net als bij aandelen van een bedrijf, geven REIT's de belegger meestal stemrecht.

In tegenstelling tot andere vastgoedbedrijven ontwikkelen REIT's geen onroerend goed om het door te verkopen. REIT's bezitten of leasen onroerend goed en keren vervolgens (een deel van) de inkomsten uit huur uit aan beleggers. Dit wordt dividendinkomen genoemd. Het type vastgoed dat wordt aangehouden, kan variëren van kantoorgebouwen, hotels, winkelcentra en huizen tot datacenters en zendmasten. Aangezien huur doorgaans stabiel is, kan de inkomstenstroom van een REIT-belegging ook als redelijk stabiel worden beschouwd onder normale marktomstandigheden.

Vereisten om te kwalificeren als REIT

Om als REIT te kwalificeren, moet een bedrijf aan bepaalde eisen voldoen. Deze vereisten geven bijvoorbeeld aan hoe een REIT moet worden bestuurd, welk percentage van de activa onroerend goed moet zijn en welk percentage van het belastbare inkomen als dividend aan beleggers moet worden uitgekeerd. Deze vereisten en percentages zijn afhankelijk van het land waar de REIT is opgericht.

Een aantal generieke voorbeelden van dergelijke eisen zijn:

 • Elke REIT moet worden beheerd door minimaal één curator of directeur.
 • REIT's zijn verplicht om het grootste deel van hun belastbare inkomen aan aandeelhouders uit te keren. Vaak moet ongeveer 90% worden verdeeld.
 • Minimaal een bepaald percentage van het vermogen moet worden belegd in onroerend goed. Dit is doorgaans rond de 75%.
 • Ten minste een bepaald percentage van het bruto-inkomen moet afkomstig zijn van de huur of verkoop van onroerend goed of de rente op hypotheken. Meestal is dit ongeveer 75%.
 • Er geldt een minimumaantal aandeelhouders. Dit kan betekenen dat een REIT minimaal 100 aandeelhouders moet hebben gedurende bijvoorbeeld minimaal 335 dagen van een belastbaar jaar.

Verschillende soorten REIT’s

Afhankelijk van de manier waarop belegd kan worden in een REIT of haar specialisatie kunnen REIT’s gecategoriseerd worden. Zoals eerder vermeld, hoeft een REIT niet openbaar op de beurs te worden verhandeld. Hiervoor zijn drie classificaties:

 1. Openbaar verhandelbare REIT’s

  Dit type kan worden gekocht en verkocht op openbare beurzen, zoals de NYSE en de London Stock Exchange. Aangezien veel REIT's worden verhandeld op reguliere beurzen, hebben ze een relatief hoge liquiditeit in vergelijking met rechtstreeks beleggen in onroerend goed. Dit betekent dat beleggers gemakkelijker aandelen van de REIT's kunnen kopen en verkopen.

 2. Niet-beursgenoteerde REIT’s

  Binnen deze categorie vallen REIT’s die beschikbaar zijn voor beleggers, maar worden niet verhandeld op grote beurzen.

 3. Private REIT’s

  Deze REIT's zijn niet genoteerd aan een beurs en zijn over het algemeen niet beschikbaar voor alle beleggers. Alleen specifieke beleggers, meestal aangesteld door de Raad van Bestuur van de REIT, kunnen in deze private REIT's investeren.

Naast de manier waarop men kan beleggen in een REIT, kunnen ze ook een specialisatie hebben. Dit kan bijvoorbeeld onroerend goed zijn met een specifiek doel, maar ook hypotheken kunnen de focus zijn van een REIT. Enkele voorbeelden van gespecialiseerde REIT's zijn:

 • Hypotheek REIT's (Mortgage REITs)

  Het zal u niet verbazen dat deze REIT’s beleggen in hypotheken. Ook bekend als mREIT’s maken zij rechtstreeks gebruik van hypotheken of leningen. Daarnaast vallen ook REIT’s die indirect gebruikmaken van hypotheken door middel van hypotheek gedekte effecten (MBS's) binnen deze categorie.

 • Residentiële REIT's

  Deze REIT's zijn doorgaans gespecialiseerd in woningen. Dit kunnen bijvoorbeeld appartementencomplexen of eengezinswoningen zijn. Binnen deze categorie kan nog verder worden gespecialiseerd; sommige REIT's richten zich bijvoorbeeld uitsluitend op studentenhuisvesting of specifieke gemeenschappen.

 • Retail REIT's

  Dit type REIT is gespecialiseerd in winkelpanden. Net als in het vorige voorbeeld, kunnen ook REIT's zich verder specialiseren in bijvoorbeeld winkelcentra, warenhuizen of losse winkels.

 • REIT's in de gezondheidssector

  Deze REIT’s richten zich uitsluitend op de medische sector. Denk hierbij aan ziekenhuisgebouwen, seniorenwoningen, maar ook wellness centra.

 • Gediversifieerde REIT's

  In tegenstelling tot de zeer specifieke REIT's die in de vorige typen zijn benoemd, kunnen REIT's ook worden gediversifieerd. Om binnen deze categorie te kwalificeren, moet een REIT een combinatie van twee of meer soorten eigenschappen bezitten. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van winkelcentra en kantoorpanden.

Inkomsten

Inkomsten ontvangen uit REIT's zijn onderworpen aan andere bronbelasting dan inkomsten ontvangen uit gewone aandelen en worden vaak zwaarder belast. Voordat u gaat beleggen in een REIT, is het raadzaam om de Investor Relations pagina van de REIT te bekijken of uw lokale belastingadviseur te raadplegen. De belasting die van toepassing is, is afhankelijk van het type inkomen en de fiscale woonplaats van de belegger.

Wat zijn de kosten van het beleggen in een REIT?

Aangezien REIT's als aandelen op een beurs worden verhandeld, wordt de prijs elke keer dat er een transactie plaatsvindt op de markt bepaald.

Wat zijn de risico's en voordelen van beleggen in REIT's?

Beleggen in REIT's kan voordelig zijn, maar het is niet zonder risico. Bij DEGIRO zijn we open en transparant over de risico's van beleggen. Bij beleggen in een REIT is het maximale verlies het totale belegde bedrag. Informatie over de beleggingsportefeuille van REIT's wordt meestal gepresenteerd op de Investor Relations pagina van de REIT. Het is raadzaam om de Investor Relations pagina te lezen voordat u besluit om in een REIT te gaan beleggen.

De twee manieren waarop een belegger kan profiteren van beleggingen in een REIT zijn de regelmatige uitkeringen en een mogelijke prijsverhoging. Over het algemeen zijn de rendementen op REIT's eerder afkomstig van dividenden dan van prijsstijgingen. Aangezien de meeste inkomsten aan aandeelhouders worden uitgekeerd, is de kapitaalgroei vaak laag. Dit is echter niet gegarandeerd.

Hopelijk heeft dit artikel u geholpen om de belangrijkste kenmerken van REIT’s te begrijpen. De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

As an enthusiast and expert in real estate investment trusts (REITs), I've spent years immersed in the intricacies of this investment vehicle. I've analyzed market trends, studied various types of REITs, and tracked the performance of both public and private offerings. My understanding extends beyond the basics; I can delve into the nuances of REIT taxation, regulatory requirements, and the potential risks and rewards associated with investing in them.

Let's break down the concepts outlined in the article:

 1. Real Estate Investment Trust (REIT):

  • A company that generates income from owning and operating real estate properties.
  • REITs can be traded on public exchanges or remain private.
  • Investors indirectly own real estate assets through investing in REITs, which typically distribute dividends like traditional stocks.
 2. Requirements to Qualify as a REIT:

  • REITs must adhere to certain criteria regarding governance, asset allocation, and dividend distribution.
  • Examples include having a board of directors, distributing a significant portion of taxable income to shareholders, and investing a minimum percentage of assets in real estate.
 3. Types of REITs:

  • Publicly Traded REITs: Listed on major exchanges like NYSE, offering high liquidity.
  • Non-Traded REITs: Available to investors but not traded on exchanges.
  • Private REITs: Not listed on exchanges, limited to specific investors.
 4. Specialized REITs:

  • Mortgage REITs: Invest in mortgages directly or through mortgage-backed securities (MBS).
  • Residential REITs: Specialize in residential properties like apartments or single-family homes.
  • Retail REITs: Focus on retail properties such as malls or standalone stores.
  • Healthcare REITs: Concentrate on medical facilities and senior housing.
  • Diversified REITs: Hold a mix of property types.
 5. Income and Taxation:

  • REIT income is subject to different tax rules compared to regular stock income and may be heavily taxed.
  • Investors should consult REIT investor relations pages or tax advisors for guidance on tax implications.
 6. Costs of Investing:

  • REIT prices fluctuate based on market transactions like stocks.
 7. Risks and Benefits:

  • While REITs offer regular dividends and potential price appreciation, they also carry investment risks.
  • Investors should assess risks through thorough research, including analyzing REIT portfolios and understanding potential losses.

Understanding these concepts is crucial for making informed decisions about investing in REITs. Whether you're a novice investor or a seasoned financial professional, navigating the complexities of REITs requires diligence and knowledge. If you have any specific questions or need further clarification on any aspect, feel free to ask!

Wat zijn real estate investment funds? | REITS (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 5850

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.